اين شرح وظايف در راستاي اجراي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و آئين نامه اجرايي قانون مذكور  تصويب و ابلاغ مي گردد :

مستندات قانوني  :

    مفاد ماده 8 قانون  تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

     بند الف ماده 9 قانون  تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

    بند 5  ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور

    تبصره 3 ماده 15 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور

دانلود دستورالعمل شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور