نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور

آقاي دكتر چراغچي در انتخابات تعيين نماينده سازمانهاي مردم نهاد كه طي روز چهارشنبه مورخ 11/5/96 در محل وزارت كشور  برگزار گرديد ، بعنوان نماينده سازمانهاي مردم نهاد ملي در هيات نظارت كشور، انتخاب شدند. ايشان در دوره قبل نيز ، نمايندگي سازمانهاي مردم نهاد در "هيات نظارت كشور" را عهده دار بوده اند. دکتر چراغچی از فعالان اجتماعی در جوزه بهداشت و سلامت هستند و سوابق درخشانی در عرصه های محلی ، ملی و   بین المللی دارند.

"هيات نظارت كشور" داراي 3 عضو به شرح زیر مي باشد و هر 2 سال یکبار ، یک نفر از بین سازمانهای مردم نهاد بعنوان نماینده جهت عضویت در این هیات انتخاب می شود.

شرح وظایف هیات نظارت کشور شامل صدور پروانه فعالیت و نظارت برعملکرد سازمانهای مردم می باشد و كليه تصميمات کلان در ارتباط با سازمانهاي مردم نهاد ، توسط اعضاي اين هيات اتخاذ مي شود .

تركيب اعضاي "هيات نظارت كشور"  بشرح زير است :

-      معاون امور اجتماعی وزارت کشور بعنوان  نماينده دولت

-      يك نفر نماينده منتخب سازمانهاي مردم نهاد

-      يك نفر نماينده شوراي عالي استانها